Rady pre Vás

TVORBA KONDENZÁTU NA VNÚTORNEJ STRANE VAŠICH NOVÝCH OKIEN

Už dlhší čas je na stránkach odborných, ale aj populárnych periodík diskutovaná vhodnosť či nevhodnosť plastových okien všeobecne, predovšetkým s ohľadom na výskyt nežiadúcich javov, ako povrchovej kondenzácie, vzniku pliesní alebo rapídneho zníženia kvality vzduchu v miestnostiach. Jediným pochopiteľným dôvodom, prečo sú tieto závady nezmyselne pripisované práve oknám plastovým, je zrejme fakt, že ich podiel na trhu je aj napriek prianiam a prognózam mnohých novodobých Nostradamov prevažujúci a má stále stúpajúcu tendenciu. Napriek tomu, že boli tieto závady už našimi kolegami z odboru veľmi fundovane diskutované a vysvetlené, stále sme konfrontovaný s fatálnym nepochopením príčin a súvislostí týchto negatívnych javov. Pokúsme sa teda veľmi jednoduchým a pochopiteľným spôsobom príčiny vzniku povrchových kondenzácií a všetkých následkov znovu ozrejmiť.

V posledných desiatich rokoch prešlo naše stavebníctvo s nástupom moderných stavebných materiálov veľkým kvalitatívnym posunom. Existujú mnohé oblasti – a tu by sme vyzdvihli predovšetkým oblasť energetickej náročnosti stavieb – kde sme zaznamenali veľký posun vpred. Dnes je už prakticky nemysliteľné, aby novostavby neboli tak či onak zateplené a ich obvodové plášte nevykazovali tepelný odpor vysoko nad R = 2.0 m2K/W. Oproti tomu však rekonštruované objekty v mnohých prípadoch riešia energetické problémy nedôsledne alebo úplne chybne. Všeobecne možno zjednodušene povedať, že predpokladom vzniku týchto javov je vysoká relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri spoločne s nízkou povrchovou teplotou stavebných konštrukcií. Kde však hľadať príčiny vzniku týchto situácií?

Novostavby

Súčasný trend rýchlej výstavby predpokladá osadenie okien do hrubej stavby. Výhodou je možnosť stavbu „uzavrieť“ a pokračovať vo vnútorných dokončovacích procesoch aj v zimnom období. Všetky dnes vyrábané kvalitné okná, nezávisle na použitom materiály, sú dokonale utesnené proti nežiadúcim únikom tepla vplyvom infiltrácie. Tým, že sú osadené do hrubej stavby vlastne všetku vlhkosť vznikajúcu z mokrých procesov pri dokončovaní v stavbe konzervujú. Ak zoberieme do úvahy, že vplyvom zatepľovacích systémov významne rastie difúzny odpor obvodového plášťa, je nutné počítať s dlhoročným vysychaním novostavby do jejho rovnovážneho stavu. Bohužiaľ však dnes existujú aj stavby, kde rovnovážnym stavom je vďaka chybnému návrhu obvodového plášťa práve permanentný stav vysokej vnútornej vlhkosti.

V poslednej dobe sa veľmi často stretávame s trendom osádzať okná do vonkajšieho líca stavby. Pravdepodobne by sme len ťažko hľadali spôsob, ako okná ešte horšie umiestniť do konštrukcie plášťa. Toto umiestnenie do vonkajšieho líca automaticky generuje problém kondenzácie v oblasti napojenia okna na plášť a pokiaľ je možné tento detail vôbec navrhnúť funkčný, je cena za toto riešenie celkom neúmerná. Pokiaľ okná osadíme tak, aby bolo možné detail napojenia aspoň zatepliť, problém nevzniká. V prípade nezateplených konštrukcií obvodového plášťa je možné zjednodušene povedať, že čím bude okno osadené bližšie k vnútornému lícu plášťa, tým bude nebezpečie kondenzácie v detaile pripojenia menšie.

Rekonštrukcia

V rekonštruovaných objektoch je situácia troška iná. Spravidla osádzame moderné okná do stavby, ktorá sa s výnimkou chronicky vlhkých objektov nachádza v priazdnivom rovnovážnom vlhkostnom stave. Pri starších objektoch s pôvodne zdvojenými (špaletovými) oknami sa však po ich výmene dostávame do vyššie uvedenej pasti – t. j. že nové okná umiestňujeme až takmer do vonkajšieho líca masívného obvodového plášťa. Správnejším riešením je umiestniť nové okná zhruba do polovice hrúbky obvodového plášťa, t.j. často do miesta pôvodne vnútorného špaletového okna a zvonku detail napojenia zatepliť.

V oboch prípadoch však platí jedno. Aj za priazdnivých predpokladov správneho umiestnenia okna v konštrukcií plášťa budovy bude rozhodujúcí v mieste prirodzených tepelných mostov (napr. všetky kúty a obecne aj miesta s nízkym prestupom tepla) kvalita použitého profilového systému, predovšetkým však jeho hodnota prestupu tepla. Obecne je možné povedať, že ak sú dnes úplným štandartom trojkomorové prevedenie profilových systémov, je možné významne lepšie hodnoty prestupu tepla s ohľadom na nebezpečie povrchovej kondenzácie vodnej pary očakávať od systémov štvor- ale predovšetkým však moderných päťkomorových.

Profilové systémy TROCAL tu ponúkajú predovšetkým systém 900 v prevedení 4K alebo nedávno na trh uvedený nový systém TROCAL InnoNova_70 v päťkomorovej technike. Tento nový systém sa vyznačuje oproti štandartným trojkomorovým systémom extrémnou tuhosťou a statickou potenciou a zlepšením prestupu tepla o 20% vo vystuženom stave. S týmito parametrami sa tak systém TROCAL InnoNova_70 zaradil na čelo ponuky profilových systémov a nebezpečie kondenzácie vodných pár (za štandardných podmienok) úplne vylučuje.

Vetranie

Posledným faktorom, ktorý však celkom zásadne ovplyvňuje kondenzáciu vodnej pary na povrchu stavebných konštrukcií je relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri. Čím bude vyššia, tým väčšia je pravdepodobnosť kondenzácie. Jediným spôsobom, ako tento stav eliminovať je vetrať. Časy kedy naše obydlia vetraly samovoľne bez nášho súhlasu a pričinenia sú už bohuvďaka nenávratnou minulosťou. O to dôležitejšie je postarať sa o správne vetranie. Na trhu dnes existuje celý rad systémov zasahujúcích tak či onak do tesnenia okna za účelom umožnenia infiltrácie špárou medzi rámom a krídlom. Výsledkom je vytvorenie situácie pokiaľ nastanú vhodné klimatické podmienky pre prirodzenú výmenu vzduchu medzi exteriérom a interiérom k nej tiež aj naozaj dochádzalo a to aj bez nášho pričinenia. Cenou je samozrejme zvýšená strata tepla spôsobená týmto nekontrolovaným vetraním a v niektorých prípadoch aj obmedzením akustickej pohody v interiéri.

V prípade použitia tzv. mikroventilácie v kovaní (famózna 4. poloha kľučky…) je „cenou“ aj významné obmedzenie nepriechodnosti okna pre nepozvaných návštevníkov.

Najlepším a nejúčinnějším spôsobom je nárazové vetranie – t. z. všetky okná dokorán na cca 10 – 15 minút. Odmenou za našu námahu nám bude minimálna strata tepla a úplné vyvetranie interiéru. Podľa súčasného stavu a dopytu na trhu je však možné usudzovať, že už ani na vetranie niesú ľudia… Preto je teda úprava okna, aby bola zaistená možnosť obmedzenej infiltrácie úplnou nutnosťou. Ak bude priemerná relatívna vlhkosť v interiéri medzi 30 – 40%, nebezpečie kondenzácie bude minimálne.

Pokiaľ spomenieme ešte ďaľšie aspekty ovplyvňujúce kondenzáciu vodnej pary na povrchu konštrukcií ako napr. umiestnenie vykurovacích telies, teplota vzduchu v miestnosti atď.je možné zjednodušene zhrnúť: problematika vzniku povrchovej kondenzácie vodnej pary a následných plesní je nezávislá na materiály použitých okien.
Aby k nej nedochádzalo, je rozhodujúce:

  • správny návrh umiestenia okna v konštrukcií obvodového plášťa stavby spoločne so správnym návrhom a prevedením detailu napojenia okna na plášť,
  • kvalitný profilový systém s vysokou tepelnou izoláciou a zníženie relatívnej vlhkosti vzduchu v interiéri.

Čistenie okien:
K bezproblémovému čisteniu hladkých, neporéznych plôch okien TROCAL Vám postačí čistá voda, alebo neagresívny a neškrabajúci prostriedok. S touto údržbou zostanú Vaše okná TROCAL dlhodobo „čistými oknami“.

Údržba pohyblivých častí:
Dlhodobú funkčnosť a životnosť Vašich okien TROCAL zaistíte jednoduchými servisnými úkonmi.Aby bola zachovaná ľahkosť ovládania, mali by byť pohyblivé diely kovania približne raz za rok premazané olejom, alebo vazelínou.Tým bude okrem ľahkosti chodu zaistená ochrana proti opotrebovaniu.

! Nezabudnite odstrániť po montáži okien ochranné fólie, ktoré slúžia k ochrane profilov proti poškodeniu vo výrobe, nie na stavbe!!!

Dĺžka montáže je závislá od druhu montáže a počtu montovaných výrobkov. Samozrejme inak dlho trvá montáž v novostavbe, inak trvá kompletná montáž, kedy sa musia vybrať straré okná, namontovať nové a murársky vyspraviť ostenie. Pravidlom však je, že ak Vám vyberieme staré okná, určite hneď osadíme nové a nezostávate s otvorenou stavbou, bytom…

Používame kvalitné vstupné materiály:

  • profily + kovanie + sklo.
  • 54 ročná tradícia profilu TROCAL.
  • Cevaservis je firmou, ktorá začala vyrábať plastové okná už v roku 1992, tradícia a skúsenosti nadobudnuté za dobu nášho pôsobenia na trhu sa samozrejme odzrkadlia i v našich výrobkoch a poskytnutých službách.
  • Na naše výrobky poskytujeme záručný servis aj pozáručný servis.
  • Ak máte záujem dodáme k Vašim oknám aj príslušenstvo /parapety,žalúzie, siete proti hmyzu, vonkajšie rolety….
  • K našim výrobkom zabezpečujeme montáž.
  • Záruka na výrobky je 5 rokov. Na príslušenstvo a montáž 2 roky.
  • Sme domáci výrobca a vždy sa na nás môžete obrátiť, na rozdiel od okien dovážaných zo zahraničia. Plastové okná sú investíciu na celý život. Preto je veľmi dôležité túto investíciu zvážiť, zohľadniť všetky faktory a nevyberať okná len podľa ceny. Veď čo je 1000,- Sk proti večnosti?

U je súčiniteľ /koeficient/ prestupu tepla, ktorý indikuje, koľko tepla uniká z vnútornej strany okna von cez jeden meter štvorcový plochy. Jeho jednotka je W/m2K . Čím menšia hodnota tým lepšie.

V článkoch o oknách sa môžete stretnúť s rôznymi typmi súčiniteľov.

Uw – súčiniteľ pre celé okno
Uf – súčiniteľ pre rám okna /krídlo+rám spolu/
Ug – súčiniteľ pre sklo okna

Ψg – /psí/ je lineárny stratový súčiniteľ rámu, ktorý indikuje, koľko tepla uniká cez okraj skla cez rámček cez jeden meter dĺžky, ktorým je sklo ohraničené. Jednotka je W/mK.

 

Rámček, ktorý spája sklené tabule môže byť v týchto vyhotoveniach:
hliníkový rámček Ψg = 0,06 používa sa ako štandard
teplý rámček – Warm edge zabezpečuje väčšiu odolnosť proti orosovaniu najmä spodnej časti okna, môže byť:
nerezový Ψg = 0,04
TGI /pokovaný plast/ Ψg = 0,04 farba čierna alebo šedá
rámček typu SWISS Ψg = 0,03

Počet komôr nie je pre kvalitu rámov rozhodujúci. Dôležité sú tepelné vlastnosti profilu – súčiniteľ prestupu tepla U a jeho pevnostné parametre. Vyspelé profily sa ustálili na počte komôr 6 a šírke rámu 80-90mm.
Trocal 88+ so svojou šírkou 88mm prestavuje špičku medzi profilmi na výrobu okien. Svojimi parametrami je vhodný pre pasívne domy.
Na obrázku sú označené jednotlivé komory v profile 1 – 6.

Počet komôr

Ponúkame nadštandardný servis a skvelé ceny. Presvedčte sa!